osobliwy

24 teksty – auto­rem jest osob­li­wy.

Pan Do Kogo

Pan do ko­go?

Od­po­wiadam
- nie wiem,
Jes­tem cieniem
Słowem jestem
Słowa gestem.

Pan żartuje?
- nie wiem. Może?
O tej porze
W mym roztworze
Tworzę.

Dzieło boże?
- raczej własne,
Dzieło ciasne
Tu­nel ze zdań
wysłowiony.

Och, doprawdy?
- tak, nie kłamię
piszę w ra­mie
włas­ne znamię
swym przekleństwem

Naznaczony. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 12 stycznia 2019, 20:12

Zawsze

I widzę wo­dos­pa­dy znaczeń i wy­naturzeń. To mo­ja dru­ga na­tura – wy­naturze­nie, bo trze­cią jest

baj­durze­nie. Ma­jacze­nie, ma­tacze­nie, ma­jacze­nie. Uk­ry­wanie diabłów.

W szczegółach. W po­jedyńczych sa­mo-(to częściej, uśmiech po­jawia się na us­tach mych [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 27 grudnia 2018, 23:53

Pieniądz ro­bi pieniądz.

A ludzie ro­bią problemy. 

myśl • 4 sierpnia 2018, 21:58

Catharsis

Zaczy­na się od drzwi. Zaw­sze, wszys­tko zaczy­na się od drzwi. Wys­tar­czy je ot­worzyć, lek­ko pchnąć. Nic nie wy­ważać, nie kom­bi­nować, nie wy­myślać. Zwykła pros­to­ta. Te­raz się wchodzi. W środ­ku ciem­ność, cisza. Więc [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 29 lipca 2018, 20:23

Księżyc W Nowiu

Gdy cisza gra w tem­pie na dwa czuję błęki­tu nieba za­pach odurzający jak jaśmin w sen­nych marze­niach a mro­wienie po kar­ku idzie jak po swo­je do góry sta­wiając na baczność wszel­kie absurdalne [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 24 lipca 2018, 20:45

Na­wet naj­większe oczy­tanie nie zastąpi inteligencji. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 listopada 2017, 18:10

Jazz to nie mu­zyka o miłości. Jazz to miłość do muzyki. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 października 2017, 23:40

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

opowiadanie • 1 sierpnia 2017, 01:08

Kwiaty Upadłe

Kwiaty upadłe leżą na ziemi. Zaw­sze gdy widzę ta­ki wi­dok, mam uczu­cie jak­by kwiaty te os­karżały o jakąś straszną, straszną (małżeńską?) zbrod­nię. Leżą tak i os­karżają. Nas wszys­tkich, którzy je widzi­my bezczelnie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 4 lipca 2017, 23:01

W życiu w dziesiątkę tra­fiają tyl­ko niewidomi. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 maja 2017, 00:26
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

13 stycznia 2019, 16:37yestem sko­men­to­wał tek­st Pan Do Ko­go

13 stycznia 2019, 09:43M44G sko­men­to­wał tek­st Pan Do Ko­go

12 stycznia 2019, 20:12osobliwy do­dał no­wy tek­st Pan Do Ko­go

28 grudnia 2018, 16:51yestem sko­men­to­wał tek­st Zawsze

28 grudnia 2018, 16:18osobliwy sko­men­to­wał tek­st Zawsze

28 grudnia 2018, 07:58fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zawsze

27 grudnia 2018, 23:53osobliwy do­dał no­wy tek­st Zawsze

8 sierpnia 2018, 05:01stepbyson sko­men­to­wał tek­st Pieniądz ro­bi pieniądz. A [...]

4 sierpnia 2018, 21:58osobliwy do­dał no­wy tek­st Pieniądz ro­bi pieniądz. A [...]

1 sierpnia 2018, 20:42osobliwy sko­men­to­wał tek­st Catharsis